Een andere aanpak…..

--

--

De Interactieve Partij Nederland staat voor meer betrokkenheid door het volk en gaat daarom voor een andere, revolutionaire aanpak.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Interactieve Partij Nederland

Interactieve Partij Nederland

De Interactieve Partij Nederland staat voor meer betrokkenheid door het volk en gaat daarom voor een andere, revolutionaire aanpak.