About
profile image

About Interactieve Partij Nederland

De Interactieve Partij Nederland staat voor meer betrokkenheid door het volk en gaat daarom voor een andere, revolutionaire aanpak.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store