De Interactieve Partij Nederland staat voor meer betrokkenheid door het volk en gaat daarom voor een vernieuwende, revolutionaire aanpak. Dit willen wij bereiken door het politieke systeem rigoureus aan te pakken. Het huidige politieke systeem is volgens ons namelijk niet meer van deze tijd. In een later stadium zullen wij hier meer over naar buiten brengen.

Interactieve Partij Nederland

De Interactieve Partij Nederland staat voor meer betrokkenheid door het volk en gaat daarom voor een andere, revolutionaire aanpak.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store